Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 13/06/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP , có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022.

Tổng cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 80/2021/TT-BTC và đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết.

Chi tiết nội dung cụ thể theo các Phụ lục đính kèm, tải về

Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trân trọng giới thiệu đến người nộp thuế biết.