Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo Đề nghị xây dựng dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Đề nghị xây dựng dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo thu hẹp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), đối tượng chịu thuế 5%; bổ sung nguyên tắc xác định thuế suất; điều chỉnh thuế suất theo lộ trình; sửa đổi, bổ sung quy định về: dịch vụ xuất khẩu; giá tính thuế, thuế suất, hoàn thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ; hoàn thuế GTGT đối với trường hợp tổ chức lại doanh nhiệp; khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn sai, sót…

Nội dung dự thảo: tải về