Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Văn bản trả lời chính sách

Xuất hóa đơn năm 2023 cho dịch vụ năm 2022, áp dụng mức thuế nào?

trường hợp công ty của bà sử dụng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, nếu thời điểm lập hóa đơn từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022 thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%. Kể từ ngày 1/1/2023, mức thuế suất thuế GTGT được thực hiện theo quy định Luật Thuế GTGT hiện hành.

Đọc thêm...

Công văn số 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022 của Tổng cục Thuế v/v khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho HKD, CNKD

Chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,… cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân

Đọc thêm...